1. Základné údaje

Sídlo firmy:
Ľubomír Kollárik
Viničná 12
935 37 Dolný Pial
IČO: 34 409 131
DIČ: 1022811031
Č.OŽP-Z/2009/01663-2,
č. živnostenského registra 107-11417
NA TEJTO ADRESE SA PREVÁDZKA NENACHÁDZA !!!
Nie je tu možný osobný odber !!!
 Prevádzka:

Veronika Zubereczová
Milana Rastislava Štefánika 477/26
934 01 Levice

Osobný odber je možný po telefonickom dohovore .

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické (verbálne, SMS, MMS) alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky alebo objednávky na základe telefonického rozhovoru (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar, prepravu alebo ďalšie služby, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade ak ešte nebola odoslaná.
V prípade stornovania odoslanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (zvyčajne zbytočne vynaložené náklady súvisiace s odoslaním objednávky, poštovné a balné a pod). Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: * objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) * tovar nie je skladom. V prípade, že táto zriedkavá situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nákladov za doručenie, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet bez zbytočného odkladu. Výnimkou by boli situácie ak bol predávajúci odcestovaný a podobne. V takomto prípade by suma bola prevedená ihneď po návrate, najneskôr do 15-tich dní. * v prípade ak sa ukáže, že kupujúci v minulosti neprevzal zásielku alebo nedodržal obchodné podmienky alebo sa správal akýmkoľvek iným nevhodným spôsobom. Predávajúci bude včas kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky o zamietnutí potvrdenia objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil, platí vyššie uvedené.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Zákazník, ktorý nakupuje tovar má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho .

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predajca zákazníkovi a zákazník predajcovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi predajcovi vopred, a to e-mailom, písomne, osobne, alebo telefonicky. Pri odstúpení je nutné predložiť originál faktúry alebo pokladničného dokladu. Alternatívne postačí naskenovať a e-mailom zaslať pokladničný doklad, naskenovanú faktúru alebo elektronickú faktúru zaslanú e-mailom. Pokiaľ zákazník tovar zaslaný dobierkou ešte neprevzal, je nutné, aby informoval predajcu o plánovanom neprevzatí. Toto neprevzatie potvrdil doručovateľovi (napr. „odmietam prevziať“ na pošte alebo kuriérovi) a uhradil náklady za dopravu (ako napr. zbytočne vynaložené obojstranné poštovné) predajcovi na účet. Pokiaľ už zákazník tovar prevzal, zašle tovar späť na adresu predajcu, kde predajca bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. V prípade, že je tovar vrátený predajcovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť predajcovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predajca je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť po odpočítaní nákladov s uvedeným tovaru do pôvodného stavu (v prípade ak takáto situácia nastane). Spôsob vrátenia tovaru je čisto voľba kupujúceho. Tovar však odporúčame doniesť osobne alebo posielať doporučene, prípadne poistene (u drahšieho tovaru) nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (Doporučene neznamená na dobierku! Je nutné posúdenie stavu tovaru pred vrátením kúpnej ceny a toto nie je možné v prípade dobierky z viacerých dôvodov. Vrátenie tovaru formou dobierky nebude akceptované, resp. dobierka nebude prevzatá!). .

5. Dodacie podmienky

Dodanie predmetu plnenia (objednaného tovaru) bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. V prípade dostupnosti tovaru (tzv. tovaru skladom) je to zvyčajne do 2 až 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky v prípade dobierky. V prípade doporučenej alebo obyčajnej zásielky do 2 až 3 pracovných dní od prijatia platby na účet.  V prípade že výrobok nemáme momentálne vyrobený, alebo vyrábame na podľa Vášho želania dodacia lehota sa predlžuje. Dodaciu lehotu si dohodneme telefonicky,mailom.  Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo predĺženia spomínanej lehoty v prípadoch ak zanechá oznámenie o odcestovaní na hlavnej strane svojho internetového obchodu alebo v podobnej sekcii, kde je takéto oznámenie jasne viditeľné pred realizovaním objednávok, alebo takéto oznámenie zašle kupujúcemu e-mailom pred potvrdením objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúcim. V prípade ak kupujúci jasne neuvedie inú dodaciu adresu, bude mu tovar zaslaný na adresu, ktorú má registrovanú v našom systéme alebo zadanú v objednávkovom formulári. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje (objednáva) predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad (faktúru alebo pokladničný doklad – blok), ale nemusí v prípade ak je takýto doklad zasielaný elektronicky emailom. Faktúra – písomná alebo elektronická alebo pokladničný doklad – blok taktiež slúžia ako dodací a záručný list. Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim..

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
Viď všeobecné záručné podmienky.

7. Ochrana osobných dát a registrácia zákazníka

7.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.luciferus.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.luciferus.sk  a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky zaregistroval oznámenie o ochrane osobných údajov pod číslom 2656.
7.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.
7.3 Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.luciferus.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
7.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail handmade@luciferus.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.Zákazník má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

8. Platba a doprava

a.) Osobný odber
Osobný odber je možné uskutočniť v našej adrese uvedenej v sekcii „Kontakty“. Pri osobnom odbere môžete za tovar zaplatiť vopred na účet alebo hotovosťou pri prevzatí. Nakoľko tento spôsob predaja je u nás zriedkavý, radi by sme Vás požiadali o telefonický kontakt vopred za účelom dohodnutia sa na približnom čase. Osobné odbery sú pochopiteľne zadarmo.
b.) Platba bankovým prevodom
Za tovar vopred zaplatíte podľa zvoleného spôsobu doručenia. Suma je súčet ceny / cien tovaru a nákladov za dopravu, resp. zvoleného poštovného s balným. Doručenie je realizované Slovenskou poštou ak nie je dohodnuté inak. Tovar vám bude doručený do 2-3 pracovných dní odo dňa prijatia platby na náš účet. Cena za balné a dopravu je tá istá, ako pri objednávke na dobierku
c.) Dobierka:
Tovar je zasielaný ihneď po potvrdení objednávky a vyrobení:  Slovenskou poštou ako  EXPRES ZÁSIELKA .  Za platbu dobierkou sa účtuje poplatok 0,70€.
 Zásielku posielame Slovenskou poštou cena poštovného je 3.00 €

 

Cena sa Vám automaticky zobrazí pri vytváraní objednávky. Závisí aký druh služby vyberiete.

 

9. Záverečné ustanovanie

1) O celom procese sa snažíme zákazníka priebežne informovať. Vo väčšine prípadov nedochádza ku žiadnemu omeškaniu. V prípade ak by nastala akákoľvek nezvyčajná situácia alebo podozrivé meškanie zásielky, prosíme Vás okamžite nás kontaktovať.
2) Zákazník je povinný skontrolovať prepravný obal zásielky (obálku, krabicu a pod.) a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné prevzatie zásielky odložiť alebo odmietnuť (v prípade odloženia pošta zásielky uchováva po dobu 18 dní na svojom sklade) a kontaktovať nás pre dohodnutie ďalšieho postupu. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované.
Všeobecné záručné podmienky Záruka: poskytujeme záruku na bezproblémovú prevádzku zariadenia a jeho príslušenstva v trvaní 24 mesiacov začínajúcu plynúť dňom prevzatia tovaru. Ako záručný list nám postačí faktúra alebo pokladničný doklad.
Záruka sa nevzťahuje na vady zapríčinené: Používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu. Mechanickým poškodením. Priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra. Nevhodným skladovaním a používaním vo vlhkom, prašnom či chemicky alebo ináč agresívnom prostredí. Zásahom nepovolanej osoby.
Záruka sa nevzťahuje na: Chyby zavinené neodborným zaobchádzaním. Závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Prirodzené opotrebovanie vonkajších povrchov. Poškodenie v dôsledku havárie, živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok. Bežné opotrebovanie výrobku vzniknuté jeho používaním (vrátane straty kapacity batérie).
V prípade rozporu tovaru so zmluvou/popisom/návodom má zákazník nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
* bezplatným uvedením tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, iba vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
* primeraným znížením kúpnej ceny (záruka sa potom nevzťahuje na vadnú súčasť / predmet reklamovanej veci).
* náhradným dodaním tovaru.
* odstúpením od zmluvy a následným vrátením peňazí (predajca si vyhradzuje právo vrátenia peňazí zákazníkovi ihneď ak mu nevie tovar opraviť alebo vymeniť alebo ak tak uzná za vhodné z ďalších dôvodov). Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom ale stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Ak nie je dohodnutá a uvedená záručná doba na faktúre pre Vás inak, poskytujeme na samostatne funkčný tovar záruku 6 mesiacov. Záručná doba 24 mesiacov je určená výhradne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO). Náklady súvisiace s prepravou tovaru čiže napr. poštovné náklady súvisiace s poslaním tovaru na reklamáciu si hradí kupujúci ak nie je dohodnuté inak. Ak sa preukáže neoprávnenosť reklamácie tak si kupujúci hradí aj náklady súvisiace s poslaním tovaru naspäť. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná alebo elektronická (e-mailová) výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na handmade@luciferus.sk
) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH